Lidmaatschap

Je kan je gedurende het hele jaar opgeven als lid.  Vanaf 2017 loopt het administratieve verenigingsjaar van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar.

Als lid van SVU ben je contributie verschuldigd; deze contributie is afhankelijk van je leeftijd:

Contributie (verenigingsjaar 2017-2018)
t/m 17 jaar€ 75,00
18 jaar en ouder€ 85,00

De (leeftijd)peildatum is altijd 1 april. Het verzoek om de contributie te betalen, zal rond deze datum toegestuurd worden.

Als je eenmaal lid bent en je wilt schaatsen bij SVU, dan sluit je aanvullend een schaatsabonnement af.

Meer info over de verschillende Schaatsabonnementen
Voor kinderen tot 12 jaar bestaat er het speciale Jeugdabonnement, waarbij het lidmaatschap gecombineerd wordt met het Jeugdschaatsabonnement of Shorttrack Schaatsklasabonnement. Deze jeugdabonnementen zijn ook inclusief een inline-skateabonnement. Meer info over deze  Jeugdabonnementen

Lidmaatschap niet vrijblijvend

Het lidmaatschap bij Schaatsvereniging Utrecht is niet vrijblijvend.  De belangrijkste verplichtingen voor leden staan vermeld in de statuten, artikel 6.1:

De leden zijn verplicht:

a.de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in het huishoudelijk reglement, na te leven;
b.de statuten en reglementen van de bond, het gewest en de besluiten van hun organen na te leven en met name te onderwerpen aan hun wedstrijdbepalingen en de bondsrechtspraak;
c.de belangen van de vereniging en van de bond niet te schaden;
d.alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, die de vereniging en de bond ten hunne lasten zijn aangegaan;
e.waar in de bepalingen sub b, c en d wordt gesproken van de bond, moet daaronder ook worden begrepen de gewesten van de bond.

Lidmaatschap opzeggen?

Vanaf 2017 loopt het lidmaatschap bij Schaatsvereniging Utrecht van 1 april tot en met 31 maart. Indien je het lidmaatschap bij onze vereniging wilt opzeggen, dan moet dat schriftelijk en per 1 april gebeuren, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Voor het jaar 2017 wordt als overgangsregeling nog de datum van 1 juni 2017 gehanteerd als uiterste opzegdatum. In 2018 moet je voor 28 februari 2018 opzeggen. Opzeggen kan schriftelijk met een email naar ledenadministratie@sv-utrecht.nl.

LET OP: Indien je ook over een of meerdere licenties geschikt, dienen deze al eerder opgezegd te worden, zie licenties.